โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมสุรินทร์ เขต 1 38
  กิโลเมตร  โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2490 ก่อนก่อสร้างโรงเรียนนี้ 
นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านบุผาง ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  แต่เนื่องจากระยะทางไกล
เดินไปโรงเรียนยากลำบากทางราชการจึงอนุญาตให้นักเรียนมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหนองเหล็ก
 
มาเรียนที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านหนองเหล็ก  ตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน  2490  เปิดทำการสอนตั้งแต่
ชั้น ป.1
 – ป.4  เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลจอมพระ 9 วัดหนองเหล็ก ใช้ศาลาการเปรียญ
วัดบ้านหนองเหล็กเป็นที่เรียนต่อมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2506
  ได้ย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญ
มาเรียนที่ใหม่
  (ปัจจุบัน)  และตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา  มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  ดังนี้

1. นายมี  ทองด้วง                 18 มิ.ย. 2409 – 14 ก.พ. 2495
2. นายประสพชัย  แผ่นทอง           07 ก.พ. 2495 – 06 ต.ค. 2495
3. นายเปล่ง  บุญยืน                    07 ต.ค. 2495 – 30 ก.ย. 2501
4. นายทองใบ  แผ่นทอง               01 ต.ค. 2501 – 19 ก.พ. 2516
5. นายทองอยู่  เที่ยงธรรม             10 ส.ค. 2516 – 19 ก.พ.2530
6. นายทองทศ  พรหมบุตร             20 ก.พ. 2530 – 30 ก.ย. 2535
7. นาทองอยู่  เที่ยงธรรม                01 ต.ค. 2541 – 17 พ.ค. 2548
8. นายวันชนะ  แผ่นทอง                09 ต.ค. 2541 – 17 พ.ค. 2548
9. นายสมเกียรติ  สมานมิตร           18 พ.ค. 2548 –  2554
10. นายบุญชอบ  สายยศ           10 ส.ค. 2554 –  ปัจจุบันBan Nongleg Rat Witthaya School

 Ban Nongleg Rat Witthaya School is located in Moo 3 of Tambon Lum Rawi, Chom Phra Distrct, Surin Province, Primary Educational Service Office Areae 1, Surin. Distance from the school to district office Area 1 is 38 kilometers. It was established in 2490. Before the construction of this school, Students had to go to Ban Buphang School of Tambon Ba, Thatum, Surin. However, due to long distances and difficulty in walking to school, the government has allowed students domiciled at Ban Nongleg to study in the Temple Hall of Wat Ban Nongleg, starting on June 18, 2490 and opening taught since Class 1 – 4. It was called “Rong Rian Prajabal Tambon Chom Phra 9” of Wat Ban Nongleg, Chom Phra District, Surin Province.

On May 20, 2506, the school moved from the Temple Hall to the new (current) location and named “Rong Rian Ban Nongleg Rat Witthaya”. It has held executive positions as follows.

 1. Mr. Mee Thongduang   18 June 2409-14 February 2495.

2. Mr. Prasopchai Phaenthong  07 Feb 2495-06 Oct. 2495.

3. Mr. Pleng Bunyuen  07 Oct. 2495-30 Sept. 2501.

4. Mr. Thongbai Phaenthong  01 October 2501-19 February 2516.

5. Mr. Thongyu Thiengthamm  10 Aug 2516-19 Feb 2530.

6. Mr. Thongthos Brahmaputra   20 Feb 2530-30 Sept. 2535.

7. Mr. Thongyu Thiengtham   01 October 2535-30 Sept. 2541.

7. Mr. Vanchana Phaenthong   09 October 2541-17 May 2548.

8. Mr. Somkiat Smanmitr   18 May 2548 to 20 May 2554.

10. Mr. Boonchob Saiyos   10 Aug 2554 –now.