โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

      เพื่อให้บังเกิดผลตามวิสัยทัศน์ ทางโรงเรียนมีพันธกิจที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

      1. วางแผนดำเนินการให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน

      2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      3. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      4. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

      5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีความสุข

      6. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

               

เป้าหมาย

      1. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

      2. นักเรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

      3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นคนดีของสังคม

      5. ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

      6. ครูพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของท้องถิ่น