โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

                 

                      โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
    และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้
    ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ