โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล

นางเนาวรัตน์ พรหมบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวมยุรี กระแสเทพ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก LD