โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษา

นายสุดใจ แผ่นทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอารียา แผ่นทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางเอื้อมพร ทศพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายสุรวัฒน์ ในเรือน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางจรรยา ทอนศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางญาณิฏา กันทะพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศศิธร ฉิมงาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอนรรฆวรรณ โกฏหอม