โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษา

นางดาวเรือง พลยางนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสังคม พลยางนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวประภัทร อินทร์งาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางศิริพร นิ่มนวล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรรณกานต์ ศรีภู่
พนักงานราชการ

นางสาวโอภารัตน์ เจือจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายชนัยชนม์ ศรีผดุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2