โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก  ตำบลลุ่มระวี  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
เบอร์โทรศัพท์ 0-4458-1368
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวลิน แผ่นทอง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณพงษ์ สมานมิตร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุวรรณดา นาสุนทร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริยา พวงสมบัติ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรียาพร พวงจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกฎระเบียบ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธราดล ดินขุนทด
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกมล แผ่นทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา มั่นยืน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัปสร ไกรเพชร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรภัทร บูรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนนิกานต์ เสียงเพราะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรพล เนียมหอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาพัชร พัตรวิหาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายลาภวัต ดวงกระโทก
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา กล่อมจิต
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1